Modificarea limitei/limitelor imobilului

Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului conţine:
 1. borderou;
 2. dovada achitării tarifului;
 3. cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere;
 4. declaraţiile pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate;
 5. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 6. copiile extraselor de carte funciară pentru informare;
 7. declaraţia autentică de voinţă între părţi sau hotărârea judecătorească definitivă;
 8. inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 9. calculul analitic al suprafeţelor;
 10. memoriul tehnic;
 11. copiile planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor;
 12. planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică;
 13. planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilele să poată fi localizate;
 14. fişierul .cpxml.
Operaţiunea cadastrală de modificare a limitei de proprietate se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
 1. există două sau mai multe imobile învecinate înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 2. imobilele în cauză au cel puţin o latură comună;
 3. operaţiunea nu presupune un transfer al dreptului de proprietate.

Modificarea suprafeţei imobilului

Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului se va întocmi în situaţia în care suprafaţa imobilului rezultată din măsurători este diferită de suprafaţa pentru care a fost atribuit numărul cadastral, indiferent dacă această suprafaţă a fost sau nu înscrisă în cartea funciară.
Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară, conţine:
 1. borderoul;
 2. dovada achitării tarifului;
 3. cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere;
 4. declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 5. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 6. copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 7. hotărârea judecătorească definitivă, declaraţia autentică a proprietarului, procesul verbal de vecinătate, după caz;
 8. inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 9. calculul analitic al suprafeţelor;
 10. memoriul tehnic;
 11. copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului care este supus modificării suprafeţei;
 12. planul de amplasament şi delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafaţă se modifică;
 13. planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
 14. fişierul .cpxml.
Inapoi la Servicii