Înscrierea în planul cadastral şi în cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară

Documentaţia cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară conţine:
 1. borderou;
 2. dovada achitării tarifului;
 3. cererea de recepţie şi înscriere;
 4. declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 5. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 6. copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;
 7. copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 8. certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
 9. autorizaţia de construire şi procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat şi ştampilat de reprezentantul autorităţii locale sau certificatul prevăzut de lege;
 10. inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 11. calculul analitic al suprafeţei;
 12. memoriul tehnic;
 13. copia planului de amplasament şi delimitare a terenului înscris în cartea funciară pe care se edifică construcţia definitivă sau se extinde o construcţie veche;
 14. planul de amplasament şi delimitare cu reprezentarea terenului şi a construcţiei;
 15. planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel înc√Ęt imobilul să poată fi localizat;
 16. fişierul .cpxml.
Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat şi ştampilat de reprezentantul autorităţii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia şi a unei documentaţii cadastrale.
Inapoi la Servicii