Intabularea

Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară.
Pot fi intabulate în cartea funciară următoarele drepturi reale imobiliare: dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, drepturile reale de garanţie.
Intabularea se efectuează numai în baza unui înscris autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România, a unei hotărâri judecătoreşti definitive sau irevocabile după caz, a unui certificat de moştenitor sau a unui act administrativ care, în condiţiile prevăzute de lege, are ca efect constituirea, modificarea, transmiterea sau stingerea unui drept real imobiliar supus înscrierii în cartea funciară.

Documentaţia cadastrală de primă înscriere conţine:
 1. borderou;
 2. dovada achitării tarifului, dacă este cazul;
 3. cererea de recepţie şi înscriere;
 4. declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 5. copiile actelor de identitate ale proprietarilor şi ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 6. copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare, dacă este cazul;
 7. certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
 8. originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 9. inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 10. calculul analitic al suprafeţelor;
 11. memoriul tehnic;
 12. fişa imobilului;
 13. planul de amplasament şi delimitare;
 14. planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
 15. fişierul .cpxml.
Inapoi la Servicii