Primă înregistrare unitate individuală

Documentaţia cadastrală de primă înregistrare unitate individuală va conţine:
 1. borderoul;
 2. dovada achitării tarifului;
 3. cererea de recepţie şi înscriere;
 4. declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 5. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 6. originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 7. memoriul tehnic;
 8. copia cărţii funciare colective a condominiului;
 9. releveul unităţii individuale;
 10. planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
 11. fişierul .cpxml.
Constituie condominiu:
 1. un corp de clădire cu unul sau mai multe niveluri, respectiv fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia, dacă se poate delimita proprietatea comună;
 2. un ansamblu format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care proprietăţile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comună forţată şi perpetuă
Inapoi la Servicii