Apartamentarea/subapartamentarea unei construcţii - condominiu pentru înfiinţarea unor unităţi individuale

Apartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei construcţii – condominiu, înscrisă în cartea funciară, în mai multe unităţi individuale care se înscriu în cărţi funciare individuale. Prin operaţiunea de apartamentare se stabilesc şi se înscriu în cartea funciară colectivă părţile comune şi cotele din părţile comune, aferente fiecărei UI.
Documentaţia cadastrală de apartamentare conţine:
 1. borderoul;
 2. dovada achitării tarifului;
 3. cererea de recepţie;
 4. declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 5. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 6. copia extrasului de carte funciară pentru teren cu construcţie;
 7. copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
 8. memoriul tehnic;
 9. fişa colectivă cuprinzşnd informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
 10. releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
 11. releveul fiecărei unităţi individuale din propunerea de apartamentare;
 12. planul de amplasament şi delimitare;
 13. planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încşt imobilul să poată fi localizat;
 14. fişierul .cpxml.
Subapartamentarea UI/alipirea UI este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
 1. recepţie documentaţie cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI;
 2. întocmire act de subapartamentare UI/alipire UI în formă autentică ori emitere hotărşre judecătorească;
 3. înscriere act de subapartamentare UI/alipire UI.
Documentaţia cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI conţine:
 1. borderoul;
 2. dovada achitării tarifului;
 3. cererea de recepţie;
 4. declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 5. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 6. copia extrasului/extraselor de carte funciară al/ale ui;
 7. copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
 8. memoriul tehnic;
 9. fişa colectivă cuprinzşnd informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
 10. releveele cu propunerea de apartamentare a ui- urilor iniţiale;
 11. planul de amplasament şi delimitare;
 12. releveele pentru fiecare ui rezultat din subapartamentare/alipire ui;
 13. planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încşt imobilul să poată fi localizat;
Inapoi la Servicii