Alipirea / dezlipirea

Din punct de vedere tehnic:
 1. dezlipirea este operaţiunea de împărţire a unui imobil înscris în cartea funciară în două sau mai multe imobile cu suprafeţe egale/inegale ce se vor înscrie în cărţi funciare distincte;
 2. alipirea este operaţiunea prin care două sau mai multe imobile alăturate înscrise în cărţi funciare distincte se unesc într-un singur imobil, rezultând o singură carte funciară.
Documentaţia cadastrală de dezlipire/alipire conţine:
 1. borderoul;
 2. dovada achitării tarifului;
 3. cererea de recepţie;
 4. declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 5. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 6. copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare;
 7. certificatul de urbanism, dacă este cazul;
 8. inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 9. calculul analitic al suprafeţelor;
 10. memoriul tehnic;
 11. planul de amplasament şi delimitare al imobilului ce face obiectul dezlipirii/alipirii (PAD vechi);
 12. planul de amplasament şi delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
 13. planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire/planul de amplasament şi delimitare a imobilului rezultat din alipire;
 14. planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
 15. fişierul .cpxml.
Inapoi la Servicii