Actualizare a categoriei de folosinţă /destinaţiei pentru imobile înscrise în cartea funciară

Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinţă/destinaţia terenului se realizează în baza unei documentaţii de actualizare informaţii tehnice.
Documentaţia cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/destinaţiei conţine:
 1. borderoul;
 2. dovada achitării tarifului;
 3. cererea de recepţie şi înscriere;
 4. declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 5. copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 6. copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 7. actul administrativ specific (ex.: adeverinţa emisă de primărie, autorizaţia de construire), emis în condiţiile legii;
 8. inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate,
 9. calculul analitic al suprafeţelor;
 10. memoriul tehnic;
 11. copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care se solicită actualizarea categoriei de folosinţă/destinaţiei;
 12. planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren cu categoria/destinaţia actuală;
 13. planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
 14. fişierul .cpxml.
Actualizarea categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru întregul imobil care a fost înregistrat în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează fără documentaţie cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale. Fişierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizează de către inspectorul căruia i-a fost alocată lucrarea şi se ataşează cererii.
Inapoi la Servicii